19/05/2017

Γίνεται ορθή επανάληψη του συνημμένου προτύπου.

Παράγραφος 6, «Προϋπολογισμός Δαπανών», Παράδειγμα Συμπλήρωσης, σελ. 11 :

    • Δαπάνες Στέγασης Ωφελούμενων και Κάλυψη ενοικίου σύνολο: διορθώνονται τα αθροίσματα
    • Συμπληρώνεται η περιγραφή της Απασχόλησης με Σύμβαση Εργασίας.