15/03/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΔικαιοΥχες επιχειρΗσεις, ΣΥμβουλουσ ΔιαρθρωτικΗς ΠροσαρμογΗς, ΚΕντρα ΕπαγγελματικΗς ΚατΑρτισης, Κλαδικουσ ΦορεΙς

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Β’

Με αφορμή αιτήματα που διατυπώθηκαν στον Φορέα μας, διευκρινίζουμε ότι οι φάκελοι Αποπληρωμής θα υποβάλλονται έως 31.3.2016, ωστόσο οι Ασφαλιστικές και Φορολογικές Ενημερότητες μπορούν να υποβάλλονται έως τις 4.4.2016, προκειμένου να διευκολυνθούν οι Δικαιούχες Επιχειρήσεις για την έκδοσή τους. Σε κάθε περίπτωση, οι ανωτέρω Ενημερότητες θα πρέπει να είναι σε ισχύ έως 30.4.2016.