3/07/15
Πρόσκληση Α'
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ανακοινώνεται παράταση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τηςΠρόσκλησης Α’ μέχρι 11/12/2015 και με προθεσμία υποβολής φακέλου αποπληρωμής για όλους τους αναδόχους της πρόσκλησης Α’ μέχρι 11-12-2015. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω παράταση δεν θα επιφέρει ενεργοποίηση νέων εντάξεων/ νομικών δεσμεύσεων, καθώς την έκδοση νέων εγκριτικών αποφάσεων.