8/5/2015

Εάν διαπιστώνετε, λόγω μεγάλου όγκου των αρχείων, οποιαδήποτε δυσκολία στην ηλεκτρονική υποβολή των παραδοτέων συμβουλευτικής στο σύστημα, μπορείτε να αποστέλλετε τα αρχεία αποθηκευμένα σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης σε φάκελο  στο πρωτόκολλο του ΕΙΕΑΔ.

Σημειώνεται ότι πλην των παραδοτέων της συμβουλευτικής, αναρτώνται έγγραφα που να τεκμηριώνουν την υλοποίησή της (π.χ. παρουσιολόγια συμβουλευτικής, πρωτόκολλα συνεδριών, ερωτηματολόγια, επιμέρους μελέτες/ παραδοτέα κ.α.) καθώς και η βεβαίωση παραλαβής του έργου της συμβουλευτικής από τον δικαιούχο.