Ανακοινώσεις PDF Εκτύπωση E-mail

ΝΕΟ

27/04/2017

AΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Σε σχέση με το ερώτημα υπ’ αρ. 1 «Δεν είναι σαφές αν ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που θα παρέχει για το πρόγραμμα «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» και συγκεκριμένα για την προετοιμασία και  διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων, θα πρέπει να μετακινείται εκτός Αθήνας προκειμένου να συμμετέχει στη διενέργεια των ελέγχων. Αν ναι ποιος είναι ο αριθμός των ελέγχων στους οποίους θα συμμετέχει και ποιόν θα βαρύνει το κόστος μετακίνησης και διαμονής;»

H απάντηση είναι ότι τα σχετικά κόστη βαρύνουν τον ανάδοχο και υπολογίζεται ότι  θα απαιτηθεί η διεξαγωγή 10 επιτοπίων ελέγχων (στους οποίους θα συμμετέχει ο ανάδοχος) εκτός Αθηνών για το πρόγραμμα «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» . 

Σε σχέση με το ερώτημα  υπ’ αρ. 2 «Σε περίπτωση ενώσεων οι απαιτήσεις: 1) για το ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και 2) για την υλοποίηση από τον Ανάδοχο ενός έργου αντίστοιχης πολυπλοκότητας την τελευταία τριετία με συνολικό προϋπολογισμό ίσο με τον προϋπολογισμό του έργου, θα πρέπει να πληρούνται από κάθε μέλος της ένωσης ξεχωριστά;».

H απάντηση είναι ότι τα κριτήρια αυτά αρκεί να πληρούνται από τουλάχιστον ένα μέλος της ένωσης. 

 

Σε σχέση με το ερώτημα  υπ’ αρ. 3 «Όσον αφορά τη βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς στη σελίδα 27, αναφέρεται: ‘Προσφορά που σε ένα από τα δύο κριτήρια της τεχνικής προσφοράς βαθμολογηθεί σε λιγότερο από 80 απορρίπτεται και δεν προχωρά στην περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης’. Δεν είναι κατανοητό εάν ο εν λόγω όρος αναφέρεται στις ομάδες κριτηρίων (Α και Β) ή στα κριτήρια, τα οποία όμως είναι τρία».

H απάντηση είναι ότι η ελάχιστη βαθμολόγηση 80 πρέπει να πληρείται και στα επιμέρους στοιχεία των κριτηρίων της τεχνικής αξιολόγησης (δηλαδή και στο Α1 και Α2). 

 

Σε σχέση με το ερώτημα  υπ’ αρ. 4 «Στις σελ. 17-18, άρθρο 2: Ενώσεις Προσώπων, σημείο β, αναφέρετε: «Επιπρόσθετα οι Ενώσεις προσώπων πρέπει να υποβάλλουν και απόφαση αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης, από την οποία να προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους στην Ένωση και το Διαγωνισμό, και με την οποία συστήνεται η Ένωση….-ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπησή της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής». Οι ανωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των Μελών της Ένωσης απαιτείται να προσκομιστούν στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής της Ένωσης; και υπάρχει η υποχρέωση υποβολής συμφωνητικού Ένωσης;». 

H απάντηση είναι ότι η υποβολή των συγκεκριμένων δικαιολογητικών θα γίνεται κατά την κατάθεση των λοιπών δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως ορίζεται στη σελίδα 18 της προκήρυξης.

 

Υποβολή συμφωνητικού ένωσης θα πρέπει να υποβληθεί τότε.

 

12/04/2017

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΩΣ ΔΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΤΕΒΑ» ΚΑΙ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ».

 

15/11/2016

 

ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Β-ΑΞΟΝΕΣ 4, 5 & 6 (Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ)

 

05/07/2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’ 

Σε συνέχεια των εγκυκλίων για την τακτοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ο ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ οφείλει να μεριμνήσει εγκαίρως για την σωστή ολοκλήρωση του έργου του. 

Στη  κατεύθυνση αυτή,  σας εφιστούμε την προσοχή στα κάτωθι:

-          Κατά τον έλεγχο των φακέλων αποπληρωμής έχει διαπιστωθεί σειρά ελλείψεων, κυρίως όσον αφορά στο οικονομικό αντικείμενο και ιδιαίτερα στην επιλεξιμότητα δαπανών. Παρά το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός δικαιούχων έχει κληθεί εγγράφως από τον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ να προβεί σε κατάλληλες διευκρινίσεις/ τροποποιήσεις διαπιστώνεται ότι υφίσταται καθυστέρηση στην απόκρισή τους.

-         Μεγάλος αριθμός δικαιούχων έχει ενημερωθεί εγγράφως προκειμένου να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για αποπληρωμή. Ωστόσο δεν έχουν προχωρήσει οι δικαιούχοι στην αντίστοιχη αποστολή τους.

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις διαχειριστικές απαιτήσεις για την ολοκλήρωση του έργου παρακαλούμε για την άμεση απόκριση των δικαιούχων που έχουν λάβει ειδοποίηση για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, αντιρρήσεων ή/και προσκόμιση δικαιολογητικών β’ φάσης δεδομένου του ότι η σχετική προθεσμία λήγει την11η Ioυλίου 2016. 

 

 

 

 

30/05/2016

Ψήφισμα Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού για τον αδόκητο θάνατο του πρώην Προέδρου του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας.

 

ΨΗΦΙΣΜΑ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. μόλις πληροφορήθηκε τον αδόκητο θάνατο του πρώην Προέδρου του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας, Ιωάννη Τσαμουργκέλη, μετά από πρόταση του Προέδρου – Γενικού Διευθυντή, κ. Αθανάσιου Ζαχαρόπουλου, αποφάσισε ομόφωνα:

-         Να παραστεί ο Πρόεδρος – Γενικός Διευθυντής ως εκπρόσωπος του Ινστιτούτου στην κηδεία. 

-         Να εκφράσει τα βαθιά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

-         Να καταθέσει το χρηματικό ποσό των πεντακοσίων ευρώ, αντί στεφάνου, στο μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού, «Κιβωτός του Κόσμου».

-         Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.

 

 

Αθήνα, 30/5/2016

Θανάσης Ζαχαρόπουλος

 

Πρόεδρος – Γενικός Διευθυντής Ε.Ι.Ε.Α.Δ.

 

 

 

22/04/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β'- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΩΝ

 ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΚΛΑΔΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Σε συνέχεια των  εγκυκλίων για την  τακτοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ο ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ οφείλει να μεριμνήσει εγκαίρως για την σωστή ολοκλήρωση του έργου του. Στη  κατεύθυνση αυτή,  σας ενημερώνουμε ότι οι τελευταίες αποπληρωμές για τη λήξη του έργου της Πρόσκλησης Β, θα πραγματοποιηθούν στις 11/5/2016 και  25/5/2016.

Επομένως, καλούνται οι Δικαιούχες Επιχειρήσεις που έχουν υποβάλλει φακέλους αποπληρωμής και έχουν εκκρεμότητες σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των χειριστών του ΕΦΔ, να υποβάλλουν σε συνεργασία με τους Συμβούλους Διαρθρωτικής Προσαρμογής, τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά τους, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των αποπληρωμών.

 

Τέλος, καλούνται οι Σύμβουλοι Διαρθρωτικής Προσαρμογής και οι Κλαδικοί Φορείς που λειτουργούν ως δομές στήριξης των επιχειρήσεων, να προβούν στην άμεση διάχυση της παρούσας ανακοίνωσης στις Δικαιούχες Επιχειρήσεις εποπτείας τους.

 

 

 

15/03/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ Δικαιούχες επιχειρήσεις, Σύμβουλουσ Διαρθρωτικής Προσαρμογής, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κλαδικουσ Φορείς

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Β’

 

Με αφορμή αιτήματα που διατυπώθηκαν στον Φορέα μας, διευκρινίζουμε ότι οι φάκελοι Αποπληρωμής θα υποβάλλονται έως 31.3.2016, ωστόσο οι Ασφαλιστικές και Φορολογικές Ενημερότητες μπορούν να υποβάλλονται έως τις 4.4.2016, προκειμένου να διευκολυνθούν οι Δικαιούχες Επιχειρήσεις για την έκδοσή τους. Σε κάθε περίπτωση, οι ανωτέρω Ενημερότητες θα πρέπει να είναι σε ισχύ έως 30.4.2016.

 

 

 

3/03/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ Δικαιούχες επιχειρήσεις, Σύμβουλουσ Διαρθρωτικής Προσαρμογής, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κλαδικουσ Φορείς

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Β’

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εγκύκλιο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με αριθμ. πρωτ. 18682/18.2.16, σχετικά με την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, καθώς και τις σχετικές οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής εποπτείας του Έργου,  ενημερώνουμε όλους τους εμπλεκόμενους στο Έργο της Διαρθρωτικής Προσαρμογής της Πρόσκλησης Β’ (Δικαιούχες επιχειρήσεις, Σύμβουλοι Διαρθρωτικής Προσαρμογής, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κλαδικοί Φορείς), να προβούν στο κλείσιμο όλων των εκκρεμοτήτων των φακέλων αποπληρωμής έως 31.3.2016. Η ημερομηνία αυτή είναι η ΤΕΛΙΚΗ ημερομηνία υποβολής φακέλων και συνόλου δικαιολογητικών. Η μη τήρηση της ανωτέρω ημερομηνίας υποβολής των εντύπων αποπληρωμής, αποτελεί πλέον ουσιώδη λόγο καταγγελίας της σύμβασης και απένταξης της πράξης. Σε κάθε περίπτωση και για λόγους ορθολογικής διαχείρισης του έργου, τα δικαιολογητικά Β’ φάσης της αποπληρωμής και ειδικότερα τα πιστοποιητικά από τα Πρωτοδικεία και οι ενημερότητες (ασφαλιστικές, φορολογικές) θα πρέπει να είναι σε ισχύ μέχρι 30.4.2016. Από την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας, και στην κατεύθυνση εξυγίανσης του έργου, ο ΕΦΔ θα εφαρμόσει ΟΡΙΣΤΙΚΑ τα οριζόμενα στην  συναφθείσα  σύμβαση  μεταξύ  αυτού  και της δικαιούχου επιχείρησης (βλ. άρθρα 12-15), προβαίνοντας ΑΜΕΣΑ στην ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της δημόσιας χρηματοδότησης, ενέργεια που γίνεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους, σύμφωνα με το άρθρο 15 της υπ. αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008), όπως ισχύει.

 

Καλούνται οι Σύμβουλοι Διαρθρωτικής Προσαρμογής και οι Κλαδικοί Φορείς που λειτουργούν ως δομές στήριξης των επιχειρήσεων, να προβούν εγγράφως στη διάχυση της παρούσας ανακοίνωσης στις δικαιούχες επιχειρήσεις.

 

 

 

16/12/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Με την από 14/12/2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού οι Κλαδικοί Φορείς που συμμετέχουν στην Πρόσκληση Α με τίτλο: «Σύνταξη Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης»  θα αποπληρωθούν έως 31/12/201

 

7/12/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ' ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

25/11/2015

Οι Κλαδικοί Φορείς καλούνται να υποβάλλουν στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Κωστή Παλαμά 6-8, ΤΚ 111 41 υπόψη κ. Ξυξή 3ος όροφος τηλ. 210 2120728) έως 11/12/2015ημερομηνία λήξης της Πρόσκλησης Α΄- τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να λάβουν την αποπληρωμή των Κλαδικών Σχεδίων.

 •     Αίτημα Αποπληρωμής συνοδευόμενο από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 της Σύμβασης δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα)
 •     ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού του Κλαδικού Φορέα
 •     Τελική Απολογιστική Έκθεση (σύμφωνα με το υπόδειγμα)
 •     Λίστα δαπανών (σύμφωνα με το υπόδειγμα) και αντίγραφα παραστατικών που φέρουν την σφραγίδα της Πρόσκλησης
 •     Τιμολόγιο επιχορήγησης

 

Επισημαίνεται ότι παράλληλα με τα παραπάνω να αποσταλούν τα Παραρτήματα της Σύμβασης με την τροποποίηση της ημερομηνίας λήξης του Έργου, εις τριπλούν, με σφραγίδα και υπογραφή του Νομίμου Εκπροσώπου του Κλαδικού Φορέα  (υπόδειγμα 1 και 2)   

 

 

23/11/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Φορέας μας θα δέχεται δικαιολογητικά της Β’ φάσης αποπληρωμής έως και 7.12.2015 (τελική ημερομηνία) για τις δικαιούχες επιχειρήσεις που έχουν υποβάλλει φάκελο αποπληρωμής.

Επισημαίνεται, όσον αφορά στις φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες, ότι αυτές θα πρέπει να ισχύουν έως και την 30η Δεκεμβρίου 2015.

Υπενθυμίζουμε, ότι οι φάκελοι αποπληρωμής θεωρούνται πλήρεις, εάν σε αυτούς έχει προσκομιστεί το κύριο σώμα (σύνολο) των αιτούμενων εντύπων 1-9 και των σχετικών συνοδευτικών παραστατικών, βάσει της από 12.08.2014 ανακοίνωσής μας. Σε κάθε περίπτωση, καλούνται οι Σύμβουλοι Διαρθρωτικής Προσαρμογής, σε συνεργασία με τις δικαιούχες επιχειρήσεις, να διευθετήσουν άμεσα τυχόν εκκρεμότητες των φακέλων αποπληρωμής.

 

Παρέκκλιση  της  ανωτέρω προθεσμίας  από  τις  δικαιούχους επιχειρήσεις, θα  υποχρεώσει  το  ΕΙΕΑΔ  να  εφαρμόσει  τα οριζόμενα  στην  συναφθείσα  σύμβαση  μεταξύ  αυτού  και δικαιούχου επιχείρησης (άρθρα 12,13 και 15 της πρόσκλησης Β).

 

 

3/11/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

Προκειμένου οι φορείς να υποβάλλουν Αίτημα για την εκταμίευση της β΄ δόσης, παρακαλούμε μαζί με την Έκθεση Υλοποίησης να προσκομισθεί και το επισυναπτόμενο έντυπο, το οποίο θα συνοδεύεται από τα παρακάτω σύμφωνα με την Πρόσκληση (σελ.11):

Για τον πυλώνα της στέγασης θα υποβληθούν φωτοτυπίες παραστατικών και αποδεικτικών στοιχείων (μισθωτήρια συμφωνητικά κατοικίας, συμφωνητικά με την ανάδοχη οικογένεια, δαπάνες επισκευής υφιστάμενης κατοικίας, δαπάνες οικοσκευής, βασικών αναγκών ένδυσης και υπόδησης, υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας, δαπάνες σίτισης και καρτών μετακίνησης και δαπάνες για προσωρινή αναδοχή ενήλικα αστέγου).

Για τον πυλώνα της εργασιακής επανένταξης, θα υποβληθούν φωτοτυπίες συμβάσεων με εργοδότη, αναγγελία στον ΟΑΕΔ, ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές, έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, δαπάνες ενοικίασης χώρου και εξοπλισμού, ενοικίαση αγροτεμαχίου.

Επίσης έως 15 Δεκεμβρίου πρέπει να υποβληθεί στη Διαχειριστική Αρχή η Α Έκθεση Προόδου, σύμφωνα με το υπόδειγμα. 

Δεδομένου ότι έχει τροποποιηθεί η ημερομηνία λήξης του Προγράμματος να υποβληθεί άμεσα (έως 25 Νοεμβρίου) το Παράρτημα Τροποποίησης της Σύμβασης υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου και του Φορέα Διαχείρισης (όπου αυτός υφίσταται).

 

Πληροφορίες: κα Ξυξή τηλ: 210-2120728

 

                      κα Γιαννοπούλου  τηλ: 210-2120746 

 

 

02/10/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

Ενημερώνουμε τους φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2015 να έχουν οριστικοποιήσει τον πίνακα των ωφελουμένων (με αντικαταστάσεις κτλ) και να έχουν ενημερώσει την πλατφόρμα του Προγράμματος. Να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι κάθε Σχέδιο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2016.

 

Επισημαίνουμε επίσης, ότι οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» δεν μπορούν να είναι και ωφελούμενοι του Προγράμματος αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης ή του ΤΕΒΑ, ενώ άμεσα πρόκειται να γίνει διασταύρωση των στοιχείων των ωφελουμένων, ώστε να διερευνηθεί η συμμετοχή τους σε περισσότερα του ενός προγράμματα.

 

31/7/2015

Παράταση οικονομικού αντικειμένου Προσκλήσεων Β' και Γ'

 

10.7.2015

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Β' & Γ'

Λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που έχει προκύψει από την κήρυξη τραπεζικής αργίας, αναστέλλεται, μέχρι νεωτέρας ανακοίνωσης, η προθεσμία λήξης οικονομικού αντικειμένου και υποβολής φακέλων αποπληρωμής των Προσκλήσεων Β και Γ, όπως αυτή είχε προσδιοριστεί σύμφωνα με την από 12.6.2015 ανακοίνωση του Φορέα μας.

 

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία παραλαβής από τον Φορέα μας δεν επηρεάζεται από τα παραπάνω, εφόσον οι Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν φακέλους αποπληρωμής.

8/07/2015

 

Ανακοίνωση παράτασης

Πρόσκληση Α'

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (Άξονας 4, 5, 6)

Ανακοινώνεται παράταση της υλοποίησης του φυσικού, οικονομικού αντικειμένου και υποβολής φακέλου αποπληρωμής για όλους τους αναδόχους της Πρόσκλησης Α’ μέχρι 11/12/2015

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω παράταση δεν θα επιφέρει ενεργοποίηση νέων εντάξεων/ νομικών δεσμεύσεων, καθώς την έκδοση νέων εγκριτικών αποφάσεων.

 

Παρακαλούμε (αναφέροντας τον κωδικό του σχεδίου) να μας αποστείλετε εις τριπλούν στην διεύθυνση (Ε.Ι.Ε.Α.Δ, Κωστή Παλαμά 6-8, Αθήνα, ΤΚ 11141 3ος όροφος, - υπ όψη κας Ε. Ξυξή)   το κείμενο που σας επισυνάπτουμε, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Κλαδικού Φορέα, το οποίο θα αποτελέσει παράρτημα της σύμβασης που έχει υπογραφεί.

 

3/07/2015

Πρόσκληση Α'
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ανακοινώνεται παράταση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τηςΠρόσκλησης Α’ μέχρι 11/12/2015 και με προθεσμία υποβολής φακέλου αποπληρωμής για όλους τους αναδόχους της πρόσκλησης Α’ μέχρι 11-12-2015. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω παράταση δεν θα επιφέρει ενεργοποίηση νέων εντάξεων/ νομικών δεσμεύσεων, καθώς την έκδοση νέων εγκριτικών αποφάσεων.

 

2/07/2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ" 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. Σχετικά με τη μίσθωση κατοικίας: Θα γίνει ένα συμφωνητικό μεταξύ του ωφελούμενου και του ιδιοκτήτη και ο Δικαιούχος φορέας ή ο Διαχειριστής  θα υπογράψει ως εγγυητής της μίσθωσης. Η καταβολή των ενοικίων θα γίνεται στον λογαριασμό του ιδιοκτήτη από τον Τελικό Δικαιούχο ή τον Διαχειριστή.

2. Σχετικά με την εργασιακή τοποθέτηση: θα υπογραφούν δύο συμβάσεις: μια μεταξύ εργοδότη και ωφελούμενου με αναγγελία πρόσληψης και ό,τι άλλο προβλέπει ο νόμος  και μία μεταξύ Τελικού Δικαιούχου ή Διαχειριστή και εργοδότη για την καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στον μισθό, με τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

3. Ως προς το άρθρο 2 της Προγραμματικής Σύμβασης:  «Ο δικαιούχος υπογράφει με την ωφελούμενη οικογένεια/άτομο συμφωνητικό, το οποίο περιλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο μερών, καθώς και την αποδοχή του ως άνω Σχεδίου». Τα συμφωνητικά αυτά θα τηρούνται στον φάκελο του Προγράμματος και θα είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο. 

 

12/06/2015

Παράταση οικονομικού αντικειμένου Προσκλήσεων Β' και Γ'

 

8/05/2015

ANAKOINΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ

Εάν διαπιστώνετε, λόγω μεγάλου όγκου των αρχείων, οποιαδήποτε δυσκολία στην ηλεκτρονική υποβολή των παραδοτέων συμβουλευτικής στο σύστημα, μπορείτε να αποστέλλετε τα αρχεία αποθηκευμένα σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης σε φάκελο  στο πρωτόκολλο του ΕΙΕΑΔ.

Σημειώνεται ότι πλην των παραδοτέων της συμβουλευτικής, αναρτώνται έγγραφα που να τεκμηριώνουν την υλοποίησή της (π.χ. παρουσιολόγια συμβουλευτικής, πρωτόκολλα συνεδριών, ερωτηματολόγια, επιμέρους μελέτες/ παραδοτέα κ.α.) καθώς και η βεβαίωση παραλαβής του έργου της συμβουλευτικής από τον δικαιούχο.

 

 

07/04/2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: Παράταση προθεσμίας υλοποίησης.

Με Απόφαση της Αν. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Αρ. πρωτ.Δ23/οικ.13777/957  02/04/2015) ανακοινώνεται παράταση της προθεσμίας υλοποίησης του Προγράμματος "Στέγαση και Επανένταξη" έως την 30η /09/2016, και με ημερομηνία κατάθεσης φακέλων αποπληρωμής έως την 31η /10/2016.  

 

02/04/2015

Ανακοίνωση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ.

Μετά την δημοσίευση στο ΦΕΚ 19/3/15 τ. Α / αρ. φύλλου 29, για την μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, παρακαλούμε να προσαρμόσετε εκ νέου τα λογότυπα του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο

 

18/03/2015

Διευκρινίσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των Τεχνικών Σεμιναρίων

Θέμα: Έκθεση Κοινωνικής έρευνας

Μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2015 στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας (Σολωμού 60 – Αθήνα), στην οποία συμμετείχαν στελέχη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) και  στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής  του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), συμφωνήθηκε ότι οι Τελικοί Δικαιούχοι θα προσκομίσουν το προβλεπόμενο έντυπο «Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας» το οποίο θα έχει τον χαρακτήρα Έκθεσης Τεκμηρίωσης Ένταξης στο Πρόγραμμα. Στην έκθεση αυτή θα έχει πρόσβαση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ διαβαθμισμένη Κοινωνική Λειτουργός της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης – μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος.

Θέμα: Μίσθωση Ακινήτων

Σχετικά με το ζήτημα της μίσθωσης ακινήτου διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον ν. 2235 ΦΕΚ τ. Α 145/1.9.1994 παρ. 5, ο μισθωτής δεν έχει υποχρέωση τριετούς παραμονής, εφόσον με το μισθωτήριο συμβόλαιο ο ιδιοκτήτης έχει συναινέσει ρητά σε μικρότερης διάρκειας μίσθωση.

Θέμα: Έντυπο Ε9

Για την βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης των ωφελουμένων, προσκομίζεται το σχετικό έντυπο (βλ. υπόδειγμα) το οποίο εκτυπώνεται από το taxis net μετά την απόκτηση κλειδάριθμου από την εφορία. 

 

 

12/03/2015

ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ

Κατάλογος συμμετεχόντων: Αθήνα 26.2.2015, Αθήνα 27.2.2015, Πάτρα 3.3.2015, Ηράκλειο 6.3.2015, Θεσσαλονίκη 11.3.2015
Παρουσίαση
Δείγμα σφραγίδας για τα παραστατικά.

 

3/03/2015

Τηλεκατάρτιση και Αποπληρωμή

Σε περίπτωση υλοποίησης των προγραμμάτων με τηλεκατάρτιση:  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Η πιστοποίηση των ωρών παρακολούθησης θα γίνεται ως εξής:

Με αναφορές (reports) από την πλατφόρμα όπου θα φαίνονται οι ώρες παρακολούθησης κάθε καταρτιζόμενου ανά ημερομηνία, καθώς και το σύνολο των ωρών παρακολούθησης όλου του προγράμματος,  με σφραγίδα και υπογραφή του Υπεύθυνου Προγράμματος Κατάρτισης της Δομής υλοποίησης. Οι αναφορές θα προσκομιστούν σε έντυπη μορφή μαζί με τον φάκελο που θα υποβάλλετε για την αποπληρωμή,

ή εναλλακτικά

Με παρουσιολόγια σε έντυπη μορφή όπου θα φαίνονται οι ώρες παρακολούθησης , τα εντός-εκτός ωραρίου & τα εντός-εκτός επιχείρησης, με σφραγίδα και υπογραφή του Υπεύθυνου Προγράμματος Κατάρτισης της Δομής υλοποίησης. Τα παρουσιολόγια θα προσκομιστούν σε φωτοτυπίες μαζί με τον φάκελο που θα υποβάλλετε για την αποπληρωμή.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Η πιστοποίηση των ωρών παρακολούθησης θα γίνεται ως εξής:

Με αναφορές (reports) από την πλατφόρμα όπου θα φαίνονται οι ώρες παρακολούθησης κάθε καταρτιζόμενου ανά ημερομηνία, καθώς και το σύνολο των ωρών παρακολούθησης όλου του προγράμματος, με σφραγίδα και υπογραφή του Υπεύθυνου Προγράμματος Κατάρτισης της Δομής υλοποίησης. Οι αναφορές θα προσκομιστούν σε έντυπη μορφή μαζί με τον φάκελο που θα υποβάλλετε για την αποπληρωμή.

Σε κάθε περίπτωση,

θα συμπληρώνετε το συνημμένο έντυπο «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»  όπου θα φαίνονται οι συνολικές ώρες παρακολούθησης και τα εντός-εκτός ωραρίου & εντός-εκτός επιχείρησης (για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά).

Το έντυπο θα επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, τα στοιχεία θα πιστοποιούνται από τον Φορέα Κατάρτισης και θα προσκομιστεί μαζί με τον φάκελο που θα υποβάλλετε για την αποπληρωμή.

 

 

27/2/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

 

18/2/2015

Προκειμένου να καταβληθεί η πρώτη δόση του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», ύψους 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, καλούνται οι Τελικοί Δικαιούχοι να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή τα παρακάτω, για κάθε ωφελούμενο άτομο (σημ. δεν απαιτείται για τα ανήλικα τέκνα της οικογένειας):

·      Προφίλ ωφελούμενου  (σύμφωνα με το υπόδειγμα)

·      Ατομικό πλάνο επανένταξης  (σύμφωνα με το υπόδειγμα)

·      Έκθεση Κοινωνικής έρευνας (σύμφωνα με το υπόδειγμα) – (επισυνάπτεται η τυπολογία της FEANTSA)

·      Υλοποίηση μιας ενέργειας δημοσιότητας

·      Εκκαθαριστικό εφορίας ή το έντυπο Ε1 όπως αυτό υποβλήθηκε για το οικονομικό έτος 2014

·      Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης όπως έχει δηλωθεί 1.1.2015 (www.gsis.gr εφαρμογή περιουσιολογίου/Ε9)

Επίσης, να υποβληθούν τα αναφερόμενα στη σελ. 3 της Πρόσκλησης:

·         βεβαίωση διαμονής σε Κοινωνικό Ξενώνα Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας ή Ξενώνα

γυναικών θυμάτων βίας ή Δομή Παιδικής Προστασίας ή βεβαίωση χρήσης των

υπηρεσιών από Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων ή Ξενώνα Ύπνου ή βεβαίωση από

την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας,

·         έκθεση του κοινωνικού λειτουργού των ανωτέρω δομών, ή της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου ή των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, που τεκμηριώνει τη δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα,

·         έκθεση αξιολόγησης από κοινωνικό λειτουργό του Τελικού Δικαιούχου.

Τα ανωτέρω θα κατατεθούν και σε ηλεκτρονική μορφή στο πληροφοριακό σύστημα που θα παρουσιασθεί στα Τεχνικά Σεμινάρια.

Τα τεχνικά σεμινάρια προγραμματίζονται ως εξής:

·         Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη, για τους φορείς με κωδικό σχεδίου Α1 έως Α13

·         Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή,  για τους φορείς με κωδικό σχεδίου Α14 έως Α26

Χώρος  διεξαγωγής:  Σολωμού 60 και Πατησίων, 8ος όροφος,  – Αθήνα –

Ώρα: 11. π.μ

·         Πάτρα, 3 Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, στα γραφεία του ΕΙΕΑΔ  Πανεπιστημίου 19 – Ρίο (Συγκρότημα Σχολών ΟΑΕΔ) αίθουσα Κ14 ισόγειο.

·         Ηράκλειο, 6 Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στη διεύθυνση Χριστομιχάλη Ξυλούρη 64 (Σχολές ΟΑΕΔ) περιοχή Γιόφυρο, αίθ. Συνεδριάσεων 1ος όροφος.

·         Θεσσαλονίκη, 11 Μαρτίου 2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11, στο Δημαρχιακό Μέγαρο, Αίθουσα Νερού, οδός Βασ. Γεωργίου Α΄ αρ. 1, στάση Δημαρχιακό Μέγαρο.

 

Για συμμετοχή στα Τεχνικά Σεμινάρια παρακαλούμε να συμπληρωθεί η αίτηση συμμετοχής, την οποία θα αποστείλετε ηλεκτρονικά έως 24/2/2015 στην κ. Ελένη Ξυξή ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. )

 

 

5/2/2015

Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη»: Παράταση υποβολής εγγυητικών επιστολών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΕΑΔ στη συνεδρίαση της 4ης Φεβρουαρίου 2015, με θέμα την έγκριση των αιτημάτων των Δικαιούχων του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», περί προσκόμισης των Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης, μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία υποβολής τους, αποφάσισε με την υπ. αριθμ 468 5/2/2015 ΑΔΑ 6ΘΟΩΟΞ7-Χ59 τα εν λόγω αιτήματα να γίνουν τελικώς αποδεκτά και να προσκομισθούν οι εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης το αργότερο έως και την 15/04/2015. Επισημαίνεται ότι για να δοθεί η προκαταβολή του Σχεδίου, απαιτείται η προσκόμιση της Εγγυητικής Επιστολής.

 

 


2/2/2015

Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» Ερωτήματα για Τεχνικά Σεμινάρια.

Προκειμένου να υπάρξει προετοιμασία και ολοκληρωμένη συζήτηση στα προγραμματιζόμενα Τεχνικά Σεμινάρια για το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη», παρακαλούμε να μας αποστείλετε έως την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου τα ερωτήματα που έχετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Σας εφιστούμε την προσοχή μετά την αλλαγή του ονόματος του Υπουργείου Εργασίας σε «Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» να προσαρμόσετε ανάλογα το σχετικό λογότυπο.

Την ερχόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί ο τόπος και η ημερομηνία διεξαγωγής των Τεχνικών Σεμιναρίων.

 

 

9/1/2015

Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» Εγγυητική επιστολή-Βεβαίωση έναρξης

Μετά την ολοκλήρωση της υπογραφής των Προγραμματικών Συμβάσεων, οι Τελικοί Δικαιούχοι πρέπει να αποστείλουν έως τις 20/1/2015 στην Αρχή Διαχείρισης (Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού Κωστή Παλαμά 6-8 υπόψη Τ.Κ 111 41 3ος όροφος υπόψη κ. Ξυξή) τα οριζόμενα στην Προγραμματική Σύμβαση, την Πρόσκληση και τον Οδηγό Εφαρμογής και συγκεκριμένα:

 • Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) του Νομίμου Εκπροσώπου του φορέα,  θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής,  περί μη αλληλοεπικάλυψης των δράσεων από άλλα ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα .
 • Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης, προς το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, ύψους 3% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Σχεδίου, όπως αυτός αναρτήθηκε στις 17.12.2014 με ΑΔΑ 7ΟΘΒΛ-ΛΔΟ

 

Επίσης μέχρι 30/1/2015 οι Τελικοί Δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν:

Βεβαίωση Έναρξης του Σχεδίου, υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής , η οποία θα συνοδεύεται από:

 • Οριστικό Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα ενεργειών,
 • Απόφαση αρμοδίου Οργάνου για τον ορισμό Επιστημονικά Υπευθύνου και Ομάδας Έργου
 • Περιγραφή μίας (1) τουλάχιστον ενέργειας δημοσιοποίησης του Σχεδίου, όπως αυτή προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα.

 

Όλα τα παραπάνω πρέπει να υποβάλλονται με διαβιβαστικό έγγραφο.

 

Σε περίπτωση αδυναμίας των ΝΠΔΔ να προσκομίσουν στην ανωτέρω ημερομηνία την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, πρέπει να ενημερώσουν εγγράφως την Αρχή Διαχείρισης, αναφέροντας τους λόγους καθυστέρησης και προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά υποβολής για την έκδοσή της .

 

Στο επισυναπτόμενο αρχείο υπάρχουν τα λογότυπα του προγράμματος, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κάθε επικοινωνία.

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι προγραμματίζονται Τεχνικά Σεμινάρια, για τα οποία θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.

 

17/12/2014

Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» Πίνακας εγκεκριμένων σχεδίων

Με Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, {(αρ. πρωτ. Δ23/οικ.48277/2531 17.12.2014 (ΑΔΑ 7ΟΘΒΛ-ΛΔ0)} ανακοινώνεται ο πίνακας των Εγκεκριμένων Σχεδίων του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».

Καλούνται οι Τελικοί Δικαιούχοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα, να αποστείλουν έως τις 22/12/2014 υπογεγραμμένη σε τέσσερα (4) αντίτυπα την Προγραμματική Σύμβαση.

Όσοι φορείς αδυνατούν να αποστείλουν εντός της ανωτέρω προθεσμίας την Προγραμματική Σύμβαση, θα πρέπει να ενημερώσουν εγγράφως έως την Παρασκευή 19/12/2014 το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)

Η Προγραμματική Σύμβαση συνοδευόμενη απο διαβιβαστικό, να αποσταλεί στην ταχυδρομική διεύθυνση:

 Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)

 Κωστή Παλαμά 6-8, ΤΚ 11141 3ος  όροφος, Αθήνα

 με την ένδειξη Προγραμματική Σύμβαση για το Πρόγραμμα « Στέγαση και Επανένταξη»

 Υπόψη κ. Ελένης Ξυξή

 

Πληροφορίες:

Ελένη Λαμπριτζή, τηλ. 210 2120737, e.mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Νίκη Γιαννοπούλου, τηλ. 210 2120746, e.mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 

 

 

14/11/2014

 Με την ολοκλήρωση της ποιοτικής αξιολόγησης των Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν από Φορείς σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην Πρόσκληση (κεφ. ΙΙΙ παρ. ΙΙ) του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας των εγκεκριμένων Αιτήσεων Χρηματοδότησης, με σειρά κατάταξης.

Η αξιολόγηση διενεργήθηκε από Επιτροπή Αξιολόγησης που συγκροτήθηκε με ΥΑ αρ. πρωτ. Δ30/οικ.36979 ΑΔΑ 7130Λ-ΠΥΑ.

Οι Φορείς που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση θα ενημερωθούν με επιστολή και οφείλουν να καταθέσουν στην Αρχή Διαχείρισης, αναμορφωμένη Αίτηση Χρηματοδότησης, προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές Αποφάσεις Έγκρισης ανά Σχέδιο.

Σας ενημερώνουμε ότι, οι Φορείς έχουν το δικαίωμα της ένστασης κατά της παρούσας απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης (κεφ. ΙΙ παρ. ΙΙε. της Πρόσκλησης), μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών, από την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας (www.yeka.gr) και του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, (www.eiead.gr).

Η υποβολή της ένστασης και των συνοδευτικών με αυτήν εγγράφων, πρέπει να είναι νομίμως υπογεγραμμένη και να φέρει την υπογραφή και την σφραγίδα του νομίμου εκπροσώπου του Φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή αποστέλλεται με ταχυμεταφορά στο Γενικό Πρωτόκολλο της Αρχής Διαχείρισης στην ταχυδρομική διεύθυνση:

 

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)

Κωστή Παλαμά 6-8, ΤΚ 11141 3ος όροφος, Αθήνα

με την ένδειξη «Ένσταση για το «Πρόγραμμα Στέγαση και Επανένταξη»

Υπόψη κ. Ελένης Ξυξή

 

Πληροφορίες:

Ελένη Λαμπριτζή, τηλ. 210 2120737, e.mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Νίκη Γιαννοπούλου, τηλ. 210 2120746, e.mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις που αποστέλλονται με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης

Τίτος Σπυριδάκης

 
 
 
31/10/2014
 
 
30/10/2014
 

Ανακοίνωση παράτασης: Πρόσκληση Α

 

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (Άξονας 4, 5, 6)

Ανακοινώνεται παράταση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πρόσκλησης Α’ μέχρι 30/6/2015 και με προθεσμία υποβολής φακέλου αποπληρωμής για όλους τους αναδόχους της πρόσκλησης Α’ μέχρι 30-08-2015.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω παράταση δεν θα επιφέρει ενεργοποίηση νέων εντάξεων/ νομικών δεσμεύσεων, καθώς την έκδοση νέων εγκριτικών αποφάσεων.

Παρακαλούμε (αναφέροντας τον κωδικό του σχεδίου) να μας αποστείλετε εις τριπλούν στην διεύθυνση (Ε.Ι.Ε.Α.Δ, Κωστή Παλαμά 6-8, Αθήνα, ΤΚ 11141 3ος όροφος, - υπ όψη κας Ε. Ξυξή)   το κείμενο που σας επισυνάπτουμε, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Κλαδικού Φορέα, το οποίο θα αποτελέσει παράρτημα της σύμβασης που έχει υπογραφεί.

 

 

25.09.2014

Παράταση του οικονομικού αντικειμένου των Προσκλήσεων B΄ και Γ΄

Παράταση του οικονομικού αντικειμένου των Προσκλήσεων B΄ και Γ΄
Γίνονται δεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, οι δαπάνες κατάρτισης και συμβουλευτικής που έχουν τιμολογηθεί και έχουν εξοφληθεί το αργότερο ως την 30η Νοεμβρίου 2014. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων αποπληρωμής για το σύνολο των αξόνων: 31 Ιανουαρίου 2015.


19.09.2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

12.09.14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β' - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ADA Β4ΜΒΟΞ7Φ-51Ο

 

04/09/2014

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Γ' - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

 

12/08/2014

 ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ & Γ’

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β' & Γ'

 

23/06/2014

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ'.

 

16/06/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Καλούνται οι επιχειρήσεις της πρόσκλησης Β, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της δράσης της συμβουλευτικής, να συμπληρώσουν το παρόν ερωτηματολόγιο, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπό τoυς, το οποίο θα υποβληθεί στο ΕΙΕΑΔ κατά τη διαδικασία της αποπληρωμής (ΑΔΑ: 7ΑΡΙΟΞ7Φ-0Ν).

 

02/06/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α & Β: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

 

30/5/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ B’

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ (ΤΗΡΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ) 

22/5/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ B’

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ

20/5/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β'

ΤΗΡΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

19/5/2014

Προσκληση Β' - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΔΠ

29/4/2014

Ανακοίνωση

28/4/2014

Πρόσκληση Α' - Οργάνωση Φακέλου Παραστατικών


28/3/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Διευκρινίσεις για τη διαχείριση υποέργων της Πρόσκλησης Α΄.

Πληροφορίες:

Τιτοπούλου Γ.: 2102120743

Ξυξή Ελενη:    2102120728

 

23.01.2014

                                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία απένταξης των δικαιούχων που έχουν ήδη αποστείλει επιστολή παραίτησης στον ΕΦΔ/ΕΙΕΑΔ,

παρακαλούμε να αποσταλούν ΑΜΕΣΑ τα σχετικά δικαιολογητικά, όπως αυτά παρατίθενται στην ανακοίνωση

 

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ»

 

09.01.2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β & Γ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΔΠ

 

 

 

05.12.2013

ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

«Η ανεργία των νέων στην περίοδο της οικονομικής κρίσης:

Δεδομένα & Προοπτικές»

 

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013 & ώρα 11:00-14:00

Αίθουσα εκδηλώσεων Βιβλιοπωλείου ΙΑΝΟΣ,

Σταδίου 24, Αθήνα

 

Προσέλευση: 10:45-11:00

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

 

27.11.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Agenda Λάρισα

VIDEO

Agenda Πάτρα

VIDEO

Agenda Θεσσαλονίκη

VIDEO

Agenda Ηρακλείου

 

21.11.2013


ΕΙΕΑΔ : Aνοικτή συζήτηση, Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013, στον ΙΑΝΟ

VIDEO

 

30.10.2013

«ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’»

 

16.10.2013

 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 6 ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ B' 

Καλούνται οι επιχειρήσεις – Δικαιούχοι του ΑΞΟΝΑ 6, της Πρόσκλησης Β, οι  οποίοι έχουν ολοκληρώσει τη συμβασιοποίηση τους,

 1. 1.Να υποβάλουν Τεχνικά Δελτία Πράξης Κρατικών Ενισχύσεων.

 

Η είσοδος της επιχείρησης στην αρχική οθόνη επιτυγχάνεται με τη μετάβαση στον ιστότοπο http://entry.eiead.gr/b, αφού καταχωρηθούν τα στοιχεία εισαγωγής που χρησιμοποιήθηκαν στην αρχική υποβολή της αίτησης (δηλαδή το AΦΜ της επιχείρησης και το password).

 

Όσες από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν αλλάξει το ΑΦΜ της Σύμβασης, σε σχέση με την αρχική αίτηση υποβολής, θα χρησιμοποιήσουν ως ΑΦΜ ΕΙΣΟΔΟΥ το νέο ΑΦΜ.

Σε περίπτωση που έχει ξεχαστεί ο κωδικός, ενεργοποιείται η επιλογή «ξέχασα τον κωδικό μου» που υπάρχει στην οθόνη εισόδου. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL ΠΟΥ ΕΙΧΑΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011.

Η προθεσμία για την υποβολή των Τεχνικών Δελτίων Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων είναι η  25.10.2013. Παρακαλούμε πριν την υποβολή των τεχνικών δελτίων να συμβουλευτείτε τις αναρτημένες στο σύστημα http://entry.eiead.gr/b οδηγίες.

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία  (1) της υποβολής των Τεχνικών Δελτίων, μπορεί να υποβληθεί η έναρξη υλοποίησης της κατάρτισης-συμβουλευτικής με την συμπλήρωση των αντίστοιχων καρτελών στο Πληροφοριακό Σύστημα, σύμφωνα με αναρτημένες στο σύστημα http://entry.eiead.gr/b οδηγίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Αρμόδια άτομα επικοινωνίας για πιθανές επεξηγήσεις, ανά Κλαδικό Σχέδιο Επιχειρήσεων, είναι τα εξής:

1) Για τις επιχειρήσεις των κλαδικών σχεδίων Α6-1, Α6-2: κα Μαριαλένα Αρφάνη τηλ:210-2120749, email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

2) Για τις επιχειρήσεις των κλαδικών σχεδίων Α6-3 , Α6-4 , Α6-5 , Α6-9,  Α6-11 , Α6-12, Α6-13: κα Ρουσιώτη Δήμητρα, τηλ:2421068112,e- mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

3) Για τις επιχειρήσεις των κλαδικών σχεδίων Α6-6, Α6-7 , Α6-8, Α6-10 : κος Μπαρσάκης Δημήτρης, τηλ: 2752029781, e- mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 

 

8.10.2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’

 

 

13.09.2013

 

Καλούνται οι Κλαδικοί φορείς να δηλώσουν με επιστολή τους έως 4/10/2013 (Προς Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας

και Ανθρώπινου Δυναμικού - Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Έργων - Δ/νση Κωστή Παλαμά 6- 8 Τ.Κ 11141

υπόψη Ε. Λαμπριτζή) και σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα τον προγραμματισμό τους ως προς:

α) τις ενάρξεις των έργων κατάρτισης από 16/9/2013 έως τη λήξη του έργου.

β) τον τελικό αριθμό των επιχειρήσεων και των καταρτιζομένων που θα συμμετάσχουν στις συγκεκριμένες δράσεις.

Τα παραπάνω στοιχεία να αποτυπώνουν με ρεαλισμό την πραγματική εικόνα των έργων προς υλοποίηση καθώς

και των σχετικών δεικτών (αριθμός καταρτιζομένων –  αριθμός επιχειρήσεων), με βάση τα νέα δεδομένα της αγοράς

εργασίας.

 

Πληροφορίες:  Τιτοπούλου Γεωργία τηλ. 210 2120743

                     Ξυξή Ελένη   τηλ. 210 2120728

 

 

27.05.2013 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Σας ενημερώνουμε ότι εφεξής στα αιτήματα πληρωμών για όλες τις δόσεις του Γ’ τρόπου πληρωμής (εκτός της αποπληρωμής) που υποβάλλονται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Γ’, θα γίνεται χρήση αποκλειστικά του συνημμένου εντύπου περιοδικής έκθεσης

Επίσης, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων πληρωμών, παρακαλείσθε να μεριμνάτε για την ορθή υποβολή του συνόλου των απαιτούμενων, προβλεπομένων από την σύμβαση, δικαιολογητικών και την εν γένει  πληρότητα των φακέλων.

 

 BANNER EIEAD ESOA EUROPIAN                

 

17.05.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

Ενημερώνουμε τους Κλαδικούς Φορείς, να αποστέλλουν, μετά την ηλεκτρονική υποβολή του παραδοτέου της Συμβουλευτικής για κάθε επιχείρηση της Πρόσκλησης Β, ενημερωτική επιστολή στον Δικαιούχο της Πρόσκλησης Α΄ 

(υπ όψη κας Ελένης Λαμπριτζή ΕΙΕΑΔ/ Αυτοτελές Γραφείο Συγχρηματοδοτούμενων Έργων/3ος όροφος.  Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαμά 6-8. Ταχ. Κώδικας : 111 41).

 

 

Στην επιστολή αυτή να αναγράφεται:

 

 • Ο Κωδικός του Κλαδικού Σχεδίου,
 • Ο Αριθμός Πρωτοκόλλου και η επωνυμία της επιχείρησης για την οποία υποβάλλεται το παραδοτέο,
 • Ο τίτλος του παραδοτέου της Συμβουλευτικής, ο οποίος θα πρέπει να ταυτίζεται  με αυτόν που έχει δηλωθεί στο  υποβληθέν Επικαιροποιημένο Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής

 

Πληροφορίες:

 

210 2120743 Τιτοπούλου Γεωργία

2102120728 Ξυξή Ελένη

 

 

17.05.2013

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ – ΑΞΟΝΑΣ 6 

Καλούνται οι Κλαδικοί Φορείς του Άξονα 6, που έχουν υποβάλλει ΤΔΥ στην Πρόσκληση Α΄, να προσκομίσουν σε έντυπη και να υποβάλλουν σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή, μέχρι και την Παρασκευή 31/5/2013, το ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, σύμφωνα με το από 22.06.2012 αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας υπόδειγμα.

Παρακαλούμε, στην εξωτερική σελίδα του Επικαιροποιημένου Σχεδίου, να αναγράφεται οπωσδήποτε ο Κωδικός του Κλαδικού Σχεδίου (π.χ Α6 - 10).

Το Επικαιροποιημένο Σχέδιο θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή θα υποβάλλεται αυτοπροσώπως στην κάτωθι διεύθυνση:

 

ΕΙΕΑΔ/ Αυτοτελές Γραφείο Συγχρηματοδοτούμενων Έργων/3ος όροφος.

Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαμά 6-8. Ταχ. Κώδικας : 111 41

 

Το ηλεκτρονικό αρχείο (pdf), καθώς και στοιχεία που σχετίζονται με το Επικαιροποιημένο Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής, θα υποβάλλονται στην ιστοσελίδα (http://entry.eiead.gr/a), στην οποία υποβλήθηκαν και

τα Τεχνικά Δελτία Υποέργου, χρησιμοποιώντας τους ίδιους κωδικούς.

Οι φορείς θα ειδοποιηθούν άμεσα μετά την έγκριση του Επικαιροποιημένου Σχεδίου, για την καταβολή του 50% του προϋπολογισμού του Υποέργου.

 

Πληροφορίες δίδονται στα εξής τηλέφωνα:

210 2120743 Τιτοπούλου Γεωργία

2102120728 Ξυξή Ελένη

 

 

16.05.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β' :  ΑΞΟΝΑΣ 6 (Αποτελέσματα – Δικαιολογητικά συμβασιοποίησης)

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ του ΕΙΕΑΔ (απόσπασμα 3ου Πρακτικού 30-4-2013), με AΔΑ ΒΕΝ30Ξ7Φ-6ΦΨ εγκρίνονται, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης  Β’ / άξονας 6, του έργου με τίτλο «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ MΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»,  του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» οι κάτωθι επιχειρήσεις σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα

 

Στην κατεύθυνση αυτή καλούνται να  υποβάλουν το σύνολο των απαιτούμενων  δικαιολογητικών  για την υπογραφή  συμβάσεων (σε φάκελο χρώματος πορτοκαλί ).

Η  προθεσμία υποβολής ορίζεται από   17/5/2013  έως  10/6/2013

 

Αναλυτικά  η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει ως εξής:

 1. 1.Οι κλαδικοί φορείς : Α6-1, Α6-2

υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στο γραφείο Ρόδου του ΕΙΕΑΔ

στη δ/νση:  Ε.Ι.Ε.Α.Δ. Θεμιστοκλή Σοφούλη 93 ( Συγκρότημα ΟΑΕΔ, 1ος  όροφος)

 ΤΚ 85100, Ρόδος.

 

 1. 2.Οι κλαδικοί φορείς : Α6-3 , Α6-4 , Α6-5 , Α6-9,  Α6-11 , Α6-12, Α6-13  

υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στο γραφείο Βόλου του ΕΙΕΑΔ στη δ/νση:

Ε.Ι.Ε.Α.Δ. Αθηνών 64 ( Συγκρότημα ΟΑΕΔ, ισόγειο) ΤΚ 38334, Βόλος.

 

 1. 3.Οι κλαδικοί φορείς : Α6-6, Α6-7 , Α6-8, Α6-10

 υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στο γραφείο Ναυπλίου του ΕΙΕΑΔ στη δ/νση:

Ε.Ι.Ε.Α.Δ. Λεωφ. Άργους  -  Ναυπλίου ( Συγκρότημα ΟΑΕΔ, 2ος  όροφος)

ΤΚ 21100, Τίρυνθα.

 

Οδηγίες και υποδείγματα δικαιολογητικών  έχουν αναρτηθεί στις ανακοινώσεις-προκηρύξεις της ιστοσελίδας του ΕΙΕΑΔ, με ημερομηνία 8/8/2012 και με θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β': ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

 

 

12.04.2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ B’

 

«ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

 

 

 

 

 

04.04.2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ B’

 

«ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο ΕΦΔ «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού», στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», καλεί:

A) Tους Δικαιούχους που έχουν επιλέξει τον Α’ τρόπο πληρωμής, να υποβάλουν έγγραφο αίτημα λήψης προκαταβολής ύψους 40% επί της συνολικής εγκριθείσας ενίσχυσης, συνοδευόμενο από όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο «Άρθρο 9 Καταβολή Χρηματοδότησης & Άρθρο 10 Δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης », της μεταξύ Δικαιούχου και ΕΙΕΑΔ υπογραφείσας σύμβασης και των αναρτημένων οδηγιών.

 

B) Τους Δικαιούχους που έχουν επιλέξει τον Γ’ τρόπο πληρωμής  (Α Δόση) και έχουν υλοποιήσει ποσοστό 30% του φυσικού αντικειμένου, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% του εγκριθέντος προϋπολογισμού, υπολογιζόμενου σωρευτικά, με βάση τόσο τις ανθρωποώρες κατάρτισης όσο και τα παραδοτέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο «Άρθρο 9 Καταβολή Χρηματοδότησης & Άρθρο 10 Δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης», της μεταξύ Δικαιούχου και ΕΙΕΑΔ υπογραφείσας σύμβασης και των αναρτημένων οδηγιών.

 

 

 

 

 

Γ) Τους Δικαιούχους που έχουν επιλέξει τον Γ’ τρόπο πληρωμής,  και έχουν υλοποιήσει ποσοστό 80% του φυσικού αντικειμένου,να υποβάλλουν έγγραφο αίτημα λήψης ενίσχυσης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 80% του εγκριθέντος προϋπολογισμού, και  να κοινοποιήσουν ταυτόχρονα, όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο «Άρθρο 9 Καταβολή Χρηματοδότησης & Άρθρο 10 Δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης », της μεταξύ Δικαιούχου και ΕΙΕΑΔ υπογραφείσας σύμβασης και των αναρτημένων οδηγιών.

 

Ακολουθούν συνημμένα:

 

1.Αίτημα επαλήθευσης για τη λήψη προκαταβολής – Α’ τρόπος πληρωμής ΜΟΝΟ για την Α Δόση/ Α Τρόπο Πληρωμής

2.Αίτημα επαλήθευσης/πιστοποίησης δαπανών για την καταβολή Α’ δόσης Γ’ τρόπου πληρωμής (30%),

3.Αίτημα επαλήθευσης/πιστοποίησης δαπανών για την καταβολή Γ’ τρόπου πληρωμής (80%) ,

4.Υπόδειγμα τιμολογίου Επιχορήγησης (Αθεώρητο, χωρίς να αποτελεί έντυπο προς χρήση),

5.Νέα Υπεύθυνη Δήλωση de-minimis για τα έτη 2011, 2012 και 2013

6.Οδηγίες για την Διαδικασία Διοικητικής Επαλήθευσης των Δικαιούχων της Πρόσκλησης Β.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

 

1.Για την συμπλήρωση της Περιοδικής Έκθεσης Προόδου και του Δελτίου Παρακολούθησης Δαπανών και Φυσικού Αντικειμένου Ενίσχυσης, θα ενημερωθείτε σε εύθετο χρόνο. Για την Α δόση του Α τρόπου (Προκαταβολή), δεν απαιτείται υλοποίηση ΦΑ. Συνεπώς, δεν υποβάλλεται  Περιοδική Έκθεση.

 

2.Για την Τροποποίηση Τρόπου Πληρωμής της Σύμβασης, θα ενημερωθείτε σε εύθετο χρόνο.

 

3.Για την Διαδικασία Τροποποίησης Τεχνικών Δελτίων, θα ενημερωθείτε σε εύθετο χρόνο.

 

4.Για όσους έχουν επιλέξει το Β’ τρόπο πληρωμής, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση σε εύθετο χρόνο.

 

5.Πιθανές διευκρινήσεις για όλα τα ανωτέρω, παρακαλούμε  να υποβάλλονται μόνο ανά Περιφέρεια.

 

 

 

20.03.2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για το Έργο:

«Καθαρισμός των γραφείων του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών» 

 

01.03.2013

Αποτελέσματα του Pep goes local

2011 3577 FR PEPII pub (2)

wp5 report workshops

wp6 report ecvetbooklet (el)

 

28.02.2013

 

Επισημαίνουμε ότι από 25 Φεβρουαρίου 2013 η διαδικασία καταγραφής και διαχείρισης των προγραμμάτων κατάρτισης της Πρόσκλησης Β’  υλοποιείται ΜΟΝΟ μηχανογραφικά.

Επομένως, δεν απαιτείται η αποστολή εγγράφων έναρξης προγραμμάτων κατάρτισης από πλευράς δικαιούχων.

Σε κάθε περίπτωση, από την ανωτέρω ημερομηνία, η έγγραφη έναρξη προγραμμάτων κατάρτισης δεν λαμβάνεται υπόψη από τον Φορέα μας.

 

25.2.2013

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Β

Από σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2013 η διαδικασία καταγραφής και διαχείρισης των προγραμμάτων κατάρτισης της πρόσκλησης Β’  θα υλοποιείται ΜΟΝΟ μηχανογραφικά.

Για τα προγράμματα που υλοποιούνται θα πρέπει να ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων στην εφαρμογή εντός πέντε ημερών.

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΡΤΕΛΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Β’

 

Αρμόδια στελέχη για την καταγραφή πιθανών προβλημάτων, ανά Περιφερειακή Ενότητα, είναι τα εξής:

 

1) Για την Περιφέρεια Αττικής -Θράκης: κα. Νάνη Ιωάννα,  τηλ:  2102120726, e - mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

2)Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου: κος. Αντωνίου Σπύρος,  τηλ.2610990284, e - mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

3)Για την Περιφέρεια Ανατολικής, Δυτικής & Κεντρικής Μακεδονίας:  κος Ευθυμίου Ρηγίνος,  τηλ: 2310726666, e - mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

4) Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ηπείρου & Ιόνιων Νησιών: Γουγουλιάς Δημήτρης, τηλ:2410257879,e- mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

5) Για την Περιφέρεια Κρήτης: κος Χατζάκης Δημήτρης τηλ:2810314650, e- mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

6)Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: κα.Κακά Ρία τηλ:2241035100, e- mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 

18.2.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β' :ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αλλαγή τρόπου υλοποίησης της κατάρτισης στην Πρόσκληση Β «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ».

(Δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης, σύμφωνα με το υπ αριθμ. 3.6430/ΟΙΚ. 3.341 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).

 

Καλούνται οι Κλαδικοί Φορείς, που λειτουργούν ως Δομή Στήριξης των επιχειρήσεων της Πρόσκλησης Β, και οι οποίοι επιθυμούν να μεταβάλλουν τον τρόπο υλοποίησης της κατάρτισης των επιχειρήσεων που μετέχουν στην Πρόσκληση Β, να υποβάλλουν επαρκώς αιτιολογημένο αίτημα τροποποίησης.

Το αίτημα τροποποίησης αφορά στις περιπτώσεις που ο Κλαδικός Φορέας είχε προτείνει κλασσική ή μεικτή κατάρτιση και επιθυμεί την τροποποίησή της.

Στην κατεύθυνση αυτή, παρακαλούμε να ενημερωθείτε για τις ελάχιστες προδιαγραφές (σύμφωνα με την από 11/2/2013 απόφαση του Δ.Σ του ΕΙΕΑΔ), που απαιτούνται για την υλοποίηση προγραμμάτων τηλεκατάρτισης.

Το αίτημα τροποποίησης, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Κλαδικού Φορέα, θα υποβάλλεται στο Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Έργων του ΕΙΕΑΔ, Δ/νση Κωστή Παλαμά 6-8, Τ.Κ 11 147 (υπόψη κας Λαμπριτζή 3ος όρ. τηλ. 210 2120737).

Πληροφορίες:

Τιτοπούλου Γεωργία τηλ 210 2120743

Ξυξή Ελένη τηλ. 210 2120728.

 

18.2.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β' : ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11.2.2013)

1. Τροποποίηση της από 20-9-2012 εγκριτικής απόφασης (ΑΔΑ:B4ΘΓΟΞ7Φ-7Η )

2. Απόρριψη επιχειρήσεων που έχει μετατραπεί η νομική τους μορφή μετά τις 30-05-2011

3. Έγκριση επιχειρήσεων των οποίων έχει μετατραπεί η νομική τους μορφή

4. Απόρριψη επιχείρησης λόγω υπέρβασης του ορίου σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασία

5. Απόρριψη επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί μετά την 1-01-2008

 

 

15.02.2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Νομίμου Εκπροσώπου για θεωρητική κατάρτιση σε μη πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα των επιχειρήσεων 

 

07.02.2013

 

Εργασία και Απασχόληση στην Ελλάδα. Ετήσια Έκθεση 2012 (10.33 MB).

 

 

ergasia kai apasxolisi ekthesi 2012 

Ετήσια Έκθεση 2012 - ΜΕΡΟΣ 0 (339 KB)

Ετήσια Έκθεση 2012 - ΜΕΡΟΣ Ι (3 MB)

Ετήσια Έκθεση 2012 - ΜΕΡΟΣ ΙΙ (2 MB)

Ετήσια Έκθεση 2012 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΡΤΕΣ (6 MB)

 

 

 

06.02.2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Γ’
 
Από σήμερα 6 Φεβρουαρίου 2013 η διαδικασία καταγραφής και διαχείρισης των προγραμμάτων
κατάρτισης της πρόσκλησης Γ’ θα υλοποιείται ΜΟΝΟ μηχανογραφικά. Για τα προγράμματα που
υλοποιούνται θα πρέπει να ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων στην εφαρμογή εντός
δεκαπέντε ημερών.
 
 
 
 

16.01.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α' : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΞΟΝΑΣ 6

Καλούνται οι Κλαδικοί Φορείς, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα

να υποβάλλουν άμεσα στο ΕΙΕΑΔ, Κωστή Παλαμά 6-8 Τ.Κ 111 41, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με τα ποσά χρηματοδότησης
που ανακοινώθηκαν στις 7.5.2012.

Πρόσωπα επικοινωνίας:

Τιτοπούλου Γεωργία 210 2120743

Ξυξή Ελένη 210 2120728

 

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΟΤΥΠΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
 
 
 

11.1.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β' : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Καλούνται:

 

 1. 1. Όσες επιχειρήσεις έχουν αλλάξει το ΑΦΜ της σύμβασης, σε σχέση με την αρχική αίτηση υποβολής, και έχει ολοκληρωθεί η συμβασιοποίησή τους με το ΕΙΕΑΔ, και
 2. 2. Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν πλέον εκκρεμότητα συμβασιοποίησης με το ΕΙΕΑΔ (βλ. ανακοίνωση πρόσκλησης Β της 05.12.2012).
 3.  
 4. να υποβάλουν Τεχνικά Δελτία Πράξης Κρατικών Ενισχύσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα με τη μετάβαση στον ιστότοπο http://entry.eiead.gr/b.

 

Σε περίπτωση που έχει ξεχαστεί ο κωδικός, ενεργοποιείται η επιλογή «ξέχασα τον κωδικό μου» που υπάρχει στην οθόνη εισόδου. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL ΠΟΥ ΕΙΧΑΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011.

 

Διευκρινήσεις:

 1. Για όσες επιχειρήσεις έχει γίνει αλλαγή ΑΦΜ, η είσοδος στην αρχική οθόνη επιτυγχάνεται, αφού καταχωρηθεί ως ΑΦΜ εισόδου το νέο ΑΦΜ και κωδικός ασφαλείας αυτός που χρησιμοποιήθηκε στην αρχική υποβολή της αίτησης.
  1.  
  Εξαιρούνται οι επισυναπτόμενες επιχειρήσεις που βρίσκονται ακόμα σε έλεγχο συμβασιοποίησης και για τις οποίες θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Αρμόδια άτομα επικοινωνίας για πιθανές επεξηγήσεις, καταγραφή και αποστολή των προβλημάτων ανά Κλαδικό Σχέδιο Επιχειρήσεων, είναι τα εξής:

1) Για την Περιφέρεια Αττικής -Θράκης: κα. Παπαθανασίου Ειρήνη,  τηλ:  2102120723, e - mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

2)Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου: κος. Αντωνίου Σπύρος,  τηλ.2610990284, e - mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

3)Για την Περιφέρεια Ανατολικής, Δυτικής & Κεντρικής Μακεδονίας:  κος Ευθυμίου Ρηγίνος,  τηλ: 2310726666, e - mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

4) Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ηπείρου & Ιόνιων Νησιών: Γουγουλιάς Δημήτρης, τηλ:2410257879,e- mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

5) Για την Περιφέρεια Κρήτης: κος Χατζάκης Δημήτρης τηλ:2810314650, e- mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

6)Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: κα.Κακά Ρία τηλ:2241035100, e- mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Συνημμένα Αρχεία:

Αριθμ. πρωτ επιχειρήσεων που βρίσκονται ακόμα σε έλεγχο συμβασιοποίησης

 
 
 
11.01.2013

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

«ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»
(Συγχρηματοδοτούμενη πράξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
                           (εντός πλαισίου κρατικών ενισχύσεων)
                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ'
 «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
  ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2013
Αριθμ. πρωτ. 55

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΕΦΔ «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού», στο πλαίσιο του προγράμματος
«ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ
20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ'),

ενημερώνει τους δικαιούχους που δεν έχουν καλύψει ελλείψεις/εκκρεμότητες του φακέλου 
δικαιολογητικών πουαπέστειλαν προς συμβασιοποίηση,

να το πράξουν το αργότερο έως την 18 Ιανουαρίου 2013,

ΑΛΛΩΣ Ο ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ

                               ΣΤΗΝ ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ.

 
 
 

 

 

 

Για Παλαιότερες Ανακοινώσεις (2012) πατήστε ΕΔΩ

Για Παλαιότερες Ανακοινώσεις (2011) πατήστε ΕΔΩ

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου πληρότητας των Αιτήσεων (κριτήρια αποκλεισμού) που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Α με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» (Πρόσκληση Α), κρίθηκαν αρνητικά οι παρακάτω αιτήσεις (σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής στο ηλεκτρονικό σύστημα):

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με  το άρθρο 12 της Πρόσκλησης Α’, έχετε το δικαίωμα της ένστασης κατά της παρούσας απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης, μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) εργασίμων ημερών, από την ανάρτηση των πινάκων (απορριφθέντων και επιλεγέντων) στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ, www.eiead.gr.

(Της ανάρτησης των αποτελεσμάτων έχει προηγηθεί αποστολή αιτιολογημένων απαντητικών επιστολών από το ΕΙΕΑΔ, οι οποίες θεωρούνται ότι παρελήφθησαν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την αποστολή τους).

Η υποβολή της ένστασης και των συνοδευτικών με αυτήν εγγράφων πρέπει να είναι νομίμως υπογεγραμμένα και να φέρουν τη σφραγίδα του Κλαδικού Φορέα.

Η ένσταση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.  

 H  ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων που έχει οριστεί με την 18200/1572 (ΦΕΚ 383/ ΥΟΔΔ/7-11-2011) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.