Τελευταίες Ενημερώσεις

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

 

eieadp 

Πρόεδρος - Γενικός Διευθυντής

Αριστοτέλης Βαβουγυιός 

 

 

 

 

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΙΕΑΔ) προέκυψε από τη συνένωση των ανωνύμων εταιρειών «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. (ΕΚΑΕ)» και «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική – Πληροφορική (ΠΑΕΠ) Α.Ε.», και κατέστη καθολικός διάδοχος όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των δύο αυτών καταργηθεισών εταιρειών.

Στελεχωμένο με προσωπικό υψηλής επιστημονικής στάθμης και πλούσιας εμπειρίας τόσο σε έρευνες και μελέτες με αντικείμενο την αγορά εργασίας όσο και στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, το ΕΙΕΑΔ έχει ως αποστολή να υποστηρίξει τις δράσεις και τις πολιτικές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και κλαδικό επίπεδο με εργαλεία, μεθόδους και τεχνικές, και να προωθήσει την επαγγελματική κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση.

Παράλληλα, το ΕΙΕΑΔ 

 

    Έχει οριστεί Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για δράσεις που εντάσσονται στον Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων»> Στο πλαίσιο αυτό το ΕΙΕΑΔ θέτει ως κεντρική του προτεραιότητα την ταχεία και αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.
   Είναι ο υπεύθυνος επιτελικός φορέας για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία του Συστήματος 1 του ΕΣΣΕΕΚΑ, βάσει του σχετικού θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση. Αποστολή του Συστήματος Έρευνας των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (Σ1) είναι η συνεχής διερεύνηση, καταγραφή και τεκμηρίωση, με ενιαίο, έγκυρο και αξιόπιστο τρόπο των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό της αγοράς εργασίας και ο προσδιορισμός των σχετικών προς τις ανάγκες αυτές επαγγελμάτων.

 

 

 

 

Καθηγητής Κ. Π. Αναγνωστόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος

 

 

eiead-front-banner5